Nederst på siden finder du
Vedtægter til print
Generalforsamlingsreferater.
>klik her<

VEDTÆGTER

for

HOLSTEBRO FOLKEDANSERFORENING

               

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand (lige år)
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Valg af 1 revisor-suppleant
  10. Evt.

Alle valg og øvrige afstemninger skal påforlangende være skriftlig. Alle beslutninger tages ved relativ stemmeflerhed, dog ikke vedtægtsændringer og evt. opløsning af foreningen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte stemmeberettigede. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

.

   

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen, der oplæses ved hvert bestyrelsesmøde og som er tilgængelig for foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter.

Bestyrelsen kan nedsøtte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. I kontingentet er indbefattet kontingent til interessesammenslutninger vedtaget generalforsamlingen.
Nye medlemmer på begynderholdet betaler et mindre kontingent.

Hverken bestyrelsen eller revisorerne må stå i noget slægtskab til hinanden.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren.

          Således vedtaget på generalforsamlingen i Holstebro, den 24. august 1978, samt ændring af § 8 på generalforsamlingen den 26. august 1992, § 2 ændret på generalforsamlingen den 26. august 1993, §§ 4, 8 og 12 ændret på generalforsamlingen den 27. august 1998, og §§ 4, 6, 8, 10, 11, 12 og 15 ændret på generalforsamlingen den 22. februar 2002. §3 Administrativt ændret på betyrelsesmøde den 28. januar 2016. §§ 5, 8 og 11 ændret på generalforsamlingen den 24 februar 2017. *Lige år* redaktionelt tilføjet ved formandsvalg jf. generalforsamlings beslutning 2017. §3 og §11 ændret på generalforsamlingen 15. februar 2019.  
Ellen Kjær

formand

Jan Graversen

næstformand

Karsten Jensen

kasserer

Vera Sig Slot

sekretær

Anne Marie Haaning
Lis Jensen
Niels Ivan Hedegaard
------§§§§§§------

Download vedtægter i PDF format til folder.


Vedtægter anno 2019
Vedtægter anno 2017

--------------------------------------------------

Generalforsamlings referater:


Referat 2023

Referat 2022

Referat 2021

Referat 2020

Referat 2019

Referat 2018

Referat 2017

Referat 2016

Opdateret d. 22.3.2023